Sustain Wales Member

Audit of Accounts - Year Ended 31 March, 2016 - 25/05/2016

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwr

Cyngor cymuned Llnelli Wledig

Y flwyddyn a ddaeth i ben Mawrth 2016


1. Dyddiad y cyhoeddiad: 25 Mai, 2016

2. Bob blwyddyn, maer ffurflen flynyddol yn cael ei harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Mae gan unrhyw berson sydd diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copau or Ffurflen Flynyddol ar holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud r ffurflen flynyddol am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

Wendy Evans
Dirprwy Clerc
Cyngor Gwledig Llanelli
Adeiladau Vauxhall
Vauxhall
Llanelli
SA15 3BD

Rhwng yr oriau 9.00 yb a 10.00 yh ar Dydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).

gan ddechrau ar 10 Mehefin, 2016 a gorffen ar 7 Gorffennaf, 2016
3. Mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol au cynrychiolwyr hefyd:

yr hawl i gwestiynur Archwilydd Cyffredinol ynglŷn r cyfrifon. Gellir cysylltu r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road, Cardiff CF11 9UP hyd nes y bydd yr archwiliad wedii gwblhau; ac

yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwrthwynebur cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad ir Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road, Cardiff CF11 9UP ac anfon copi ir Corff.

4. Maer archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Wendy Evans, Dirprwy Glerc


****************


Notice of Appointment of Date for the Exercise of Electors Rights
Llanelli Rural Community Council
Year ended 31 March, 2016

1. Date of announcement: 25 May, 2016

2. Each year the annual return is audited by the Auditor General for Wales. Any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the Annual Return and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc. relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March, 2016, these documents will be available on reasonable notice on application to:

Wendy Evans
Deputy Clerk
Llanelli Rural Council
Vauxhall Buildings
Vauxhall
Llanelli
SA15 3BD

between the hours of 9.00am and 4.00pm on Monday to Friday (excluding public holidays).
commencing on 10 June, 2016 and ending on 7 July, 2016
3. Local Government Electors and their representatives also have:

the right to question the Auditor General about the accounts. The Auditor General can be contacted via Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff CF11 9UP until the audit has been completed; and

the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General via Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road Cardiff CF11 9UP.

4. The Audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the
Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales Code of Audit Practice.

Wendy Evans, Deputy Clerk
<< Back to Headlines


Archived news headlines are listed below

06/03/2017: Media Release - Felinfoel Play Area Consultation - 13 March, 2017

04/03/2017: Media Release - Felinfoel All Set for New Play Area

21/02/2017: Media Release- Council Tax Stays The Same!

18/01/2017: ESW Tutor vacancy

04/01/2017: Media Release - Pontyates Play Area Consultation 16 January, 2017

03/11/2016: Media Release - New Childrens Play Area now open in Pwll

28/09/2016: Current vacancies

22/09/2016: Pontyates play area

22/09/2016: Felinfoel play area

04/06/2016: New Volunteers Required for Pontenri Hall

25/05/2016: Audit of Accounts - Year Ended 31 March, 2016

27/04/2016: Media Release - Pwll Play Area Consultation - 9 May, 2016

23/03/2016: Media Release - Llanelli Rural Council Time Credits - Upcoming Events

25/01/2016: Media Release - Time Credits

20/11/2015: Media Release - Luncheon Clubs

05/11/2015: Media Release - Swiss Valley Play Area

19/10/2015: Media Release - Grass Roots Grant Support

30/09/2015: Councillors' Allowances 2014/15

18/08/2015: Swiss Valley Play Area - Media Release

14/07/2015: Swiss Valley Play Area

17/06/2015: Audit of Accounts - Year Ended 31 March, 2015

29/05/2015: Whole Place Plan

22/04/2015: Swiss Valley Play Area Design Agreed

16/03/2015: Swiss Valley Play Area

27/02/2015: Community Consultation Swiss Valley Play Area

25/02/2015: Council Tax Continues to Fall!

18/02/2015: Make Your Views Count

21/11/2014: Five Roads Heritage Society

21/10/2014: Completion Notice - Audit of Accounts 2013/2014

10/03/2014: Tyr Gelli Young at Heart - Community Development Grant

10/03/2014: The Academy of Creative Arts - Community Development Grant

04/03/2014: South Cefnaeau Family Centre - Community Development Grant

07/02/2014: Trallwm Community Hall - Community Development Grant

scenes of llanelli scenes of llanelli